آگهی مزایده غرف نوبت دوم شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

 شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان ( سهامی عام ) در نظر دارد  غرفه های گز و خشکبار ،آژانس مسافرتی، عکاسی ،صرافی یا گل فروشی ، نقره و فیروزه  ، صنایع دستی و غرفه پوشاک را از طریق مزایده برای مدت یکسال اجاره دهد .

متقاضیان می توانند برای بازدید و دریافت برگ شرایط مزایده به امور اداری هتل مراجعه نمایند. مهلت تحویل برگ تکمیل شرایط مزایده به امور اداری حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  20/09/96 می باشد.

امور اداری هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان