آگهی مزایده نوبت دوم ضایعات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان ( سهامی عام ) در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات از طریق مزایده اقدام نماید متقاضیان می توانند برای بازدید و دریافت برگ شرایط مزایده به امور اداری هتل مراجعه نمایند مهلت تحویل برگ تکمیل شرایط مزایده به امور اداری حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  18/10/96 می باشد.

جلسه مزایده راس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 20/10/96 در محل هتل بین الملللی پارسیان کوثر اصفهان برگزار خواهد شد.حضور متقاضیان در محل هتل جهت حضور احتمالی در جلسه مزایده الزامی است .

مرتضی عابدپور  
سرپرست هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان