آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان ( سهامي عام ) به شماره ثبت 852 و شناسه ملی 10260145470

بدینوسیله از كليه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی  به طور فوق العاده  شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان که در ساعت 10 صبح  روز چهارشنبه مورخ 14/09/1397 در محل شرکت واقع در اصفهان بلوار ملت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان برگزار می گردد حضور بهم رسانند .

دستور جلسه :
-    انتخاب اعضاء هیئت مدیره
-    سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد

هیئت مدیره شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (سهامی عام)