آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان ( سهامي عام )

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان ( سهامي عام ) به شماره ثبت 852 و شناسه ملی 10260145470
 
بدين وسيله از كليه صاحبان سهام شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان ( سهامي عام )  به شماره ثبت 852 متعلق به بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي دعوت بعمل  مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه شركت كه رأس ساعت                10روز چهارشنبه مورخ 25/02/1398 در محل شركت واقع در اصفهان - بلوار ملت -  هتل بین المللی پارسیان كوثر اصفهان تشكيل مي شود  ، حضور بهم رسانند .

      دستور جلسه :
1-    استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانونی
2-    تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 29/12/1397
3-    انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
4-    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
5-    تعیین پاداش هیأت مدیره
6-    تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره
7-    ساير موارد
                                                                      هيئت مديره شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان ( سهامي عام )