آگهی مزایده واگذاری (اجاره) غرف (مزایده نوبت دوم)و سالن سرگرمی و تاکسی سرویس (مزایده نوبت اول)

                                                      شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان ( سهامی عام )              

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان ( سهامی عام ) در نظر دارد  سالن سرگرمی  با کاربری آزاد  ( ترجیحاً  پوشاک ، سالن بازی کودک و... )وغرفه شماره (1) را با کاربری آزاد  ( ترجیحاً  غرفه گز ،فرش ،صرافی ،گل فروشی )را از طریق مزایده برای مدت یکسال اجاره دهد .
متقاضیان می توانند برای بازدید و دریافت برگ شرایط مزایده به امور اداری هتل مراجعه نمایند.
مهلت تحویل برگ شرایط مزایده به امور اداری حداکثر تا ساعت 16روز شنبه مورخ  23/06/98 می باشد.
تاریخ برگزاری مزایده روزدوشنبه مورخ 25/06/98 راس ساعت 10 صبح می باشد.
امور اداری هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان