آگهی مزایده ( نوبت اول ) فروش ضایعات و اموال اسقاطی

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان ( سهامی عام )              
آگهی مزایده ( نوبت اول ) فروش ضایعات و اموال اسقاطی و مزایده ( نوبت دوم ) واگذاری ( اجاره ) غرفه  شماره 6 و رستوران سنتی و مذاکره سالن سرگرمی ( غرفه شماره 7)

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان ( سهامی عام ) در نظر دارد از طریق مزایده نسبت به  واگذاری ( اجاره ) غرفه  شماره ( 6 ) با کاربری آزاد (ترجیحاً غرفه  صنایع دستی ، صرافی ،گل فروشی و ... )و  رستوران سنتی  ( صرفاً جهت نهار بریانی ) و  غرفه  شماره 7          ( سالن سرگرمی، از طریق مذاکره) با کاربری آزاد  ( ترجیحاً  پوشاک ، سالن بازی کودک و... ) برای مدت یکسال و همچنین فروش ضایعات و اموال اسقاطی  از طریق مزایده اقدام نماید .متقاضیان می توانند برای بازدید و دریافت برگ شرایط مزایده به امور اداری هتل مراجعه نمایند.

مهلت تحویل برگ شرایط مزایده به امور اداری حداکثر تا ساعت 16روز شنبه مورخ  19/11/98 می باشد.

تاریخ برگزاری مزایده روزدوشنبه مورخ 21/11/98 راس ساعت 10 صبح می باشد و حضور متقاضیان جهت مذاکره احتمالی الزامی می باشد.

آدرس  : اصفهان –سی و سه پل –بلوار ملت    تلفن : 9-36240230-031

امور اداری هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان