پارکینگ

پارکینگ هتل با ترکیبی از پارکینگ روباز و طبقاتی مسقف با گنجایش بیش از 90 ماشین جهت میهمانان مقیم و مراسمات