آگهی مزایده اجاره غرف و فروش ضایعات هتل پارسیان کوثر اصفهان

شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده واجد شرایط برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

ردیف

موضوع واگذاری

کاربری

نوع واگذاری

1

مزایده نوبت اول غرفه شماره 6

با کاربری آزاد ترجیحا (صرافی، فرش، عکاسی، طلا و نقره، عطر و ادکلان، آژانس مسافرتی،    آتلیه آثارهنری و...)

اجاره یکساله

2

مزایده نوبت دوم غرفه شماره 9

3

مذاکره غرف شماره 2،3،4،5

4

مزایده نوبت اول ضایعات و اموال اسقاطی

فروش براساس نرخ کارشناسی

*

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1400/01/28 تا تاریخ 1400/02/11 در ساعات اداری

9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل بلوار ملت هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 3-35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز دوشنبه مورخ1400/02/13 می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.