آگهي دعوت مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان ( سهامي عام ) به شماره ثبت 852 و شناسه ملی 10260145470

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (سهامی عام ) به شماره ثبت 852 دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که راس ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1401/08/25 در محل شرکت واقع در اصفهان، بلوار ملت، هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان تشکیل می شود ، حضور بهم رسانند .

دستور جلسه :  
1- انتخاب اعضاء هیئت مدیره
2- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

هيئت مديره شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان ( سهامي عام )