آگهی دعوت عمومی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (سهامی عام)