قوانین و مقررات

چگونگی ابطال درخواست رزرو برای آژانس ها و شرکت های بدون قرار داد و رزروهای شخصی

کنسل شدن رزرو می بایست به صورت کتبی اعلام گردد.

1)درخواست ابطال رزرو در کمتر از 48 ساعت مشمول 100% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود.

2)درخواست ابطال رزرو بین 3 لغایت 5 روز  مشمول 80% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود.

3)درخواست ابطال رزرو بین 6 لغایت 10 روز مشمول 60% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود.

4)درخواست ابطال رزرو بین 11 لغایت 14 روز مشمول 40% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود.

5)درخواست ابطال رزرو بین 15 لغایت 19 روز مشمول 20% جریمه از کل مبلغ یک شب اتاق های رزرو شده خواهد بود.

6)در صورت عدم تقاضای ابطال رزرو و عدم مراجعه میهمان، معادل یک شب به تعداد و نوع اتاقهای درخواست شده NO SHOW  (جریمه) منظور خواهد شد