آگهی مزایده غرفه های گز و خشکبار، نمایندگی هواپیمایی، عکاسی ،صرافی ،نقره و فیروزه، صنایع دستی و سرگرمی (گیم نت)

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان ( سهامی عام ) در نظر دارد غرفه های گز و خشکبار، نمایندگی هواپیمایی، عکاسی ،صرافی ،نقره و فیروزه، صنایع دستی و سرگرمی (گیم نت) را از طریق مزایده برای مدت یک سال اجاره دهد متقاضیان می توانند برای بازدید و دریافت برگ شرایط مزایده به امور اداری هتل مراجعه نمایند مهلت تحویل برگ تکمیل شرایط مزایده به امور اداری حداکثر تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ21/06/96 می باشد.
امور اداری هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان