مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی مصرف كارگران هتل كوثر اصفهان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده( نوبت اول )                                                تاریخ انتشار:  01/08/1400

مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی مصرف كارگران هتل كوثر اصفهان در ساعت   10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 17/08/1400 در محل سالن اجتماعات هتل كوثر به آدرس:  سي و سه پل – بلوار ملت– هتل بين المللي پارسيان كوثراصفهان  برگزار  می شود.ازکلیه اعضاءدعوت می شود شخصاً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

-    طرح وتصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق با اصلاحات به عمل آمده درقانون بخش تعاون.
-    تغيير ماده 6 اساسنامه تعاوني ( اصلاح آدرس و كد پستي )
-    تغيير تبصره 2 ماده 21 اساسنامه تعاوني

اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي شهرستان  اصفهان