جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ( نوبت اول) شرکت تعاوني مصرف كارگران هتل كوثر اصفهان

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(نوبت اول)     تاريخ انتشار:  04/08/1400

جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ( نوبت اول)  شرکت تعاوني  مصرف كارگران هتل كوثر اصفهان رإس ساعت 11:00 صبح روز شنبه    مورخ 06/09/1400 در محل سالن اجتماعات هتل كوثر به آدرس:  سي و سه پل – بلوار ملت –  هتل بين المللي پارسيان كوثراصفهان  تشکيل ميگردد.

لذا از کليه اعضاء دعوت ميشود با در دست داشتن کارت و يا دفترچه عضويت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانيد و يا و کيل/ نماينده خود را کتباً معرفي نماييد

ضمناًبه اطلاع می رساند که به موجب ماده 18 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر3رأی و هرشخص غیرعضوتنها یک رأی خواهد بودو اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي،مي‌بايست به‌همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 03/09/1400 در محل دفتر امور اداري هتل كوثر  حاضر تا پس از احراز هويت و تأييد وكالت، برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.

دستور جلسه :

-------
-گزارش هيئت مديره و بازرس بازرسان
- طرح و تصويب صورتهاي مالي سالهاي 1382 الي 30/12/1399 و نحوه تقسيم سود ويژه و بودجه سال جاري شرکت.
- ارائه گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه شرکت تعاوني .
- انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيئت مديره و بازرس/ بازرسان.
- تعيين خط مشي آينده شرکت تعاوني .


داوطلبان تصدي سمتهاي هيئت مديره و بازرسي به موجب ماده (2) دستور العمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها موظفند حداکثر ظرف يکهفته از انتشار آگهي دعوت فرم داوطلبي را تکميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند.
                                                                                                                       


اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي شهرستان  اصفهان