آگهی دعوت مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده ( نوبت دوم) شرکت تعاوني مصرف كارگران هتل كوثر اصفهان