آگهی دعوت مجمع عمومي فوق العاده ( نوبت سوم) شرکت تعاوني مصرف كارگران هتل كوثر اصفهان