برگزاری مناقصه و مزایده شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان