برگزاری مناقصه و مزایده شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه و مزایده / مذاکره احتمالی ، موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

ردیف    موضوع واگذاری    نوع واگذاری    میزان سپرده شرکت در مزایده/مناقصه -ریال

1    مناقصه عمومی نوبت دوم/ مذاکره احتمالی نگهداری و پشتیبانی آسانسورهای هتل    نگهداری و پشتیبانی یکساله    200،000،000

2    مزایده نوبت دوم / مذاکره احتمالی آهن آلات واموال اسقاطی    فروش براساس نرخ کارشناسی    100،000،000

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مناقصه و مزایده / مذاکره احتمالی از تاریخ 1401/04/11 تا تاریخ 1401/04/22 در ساعات اداری 9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت – هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز  شنبه مورخ 1401/04/25 می باشد.

حضور متقاضیان در روز مناقصه و مزایده/مذاکره احتمالی الزامی می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.