مزایدات و مناقصه شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایدات و مناقصه به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

ردیف    موضوع واگذاری    نوع واگذاری    میزان سپرده شرکت در مزایده/ مناقصه -ریال

1    مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی رستوران سنتی

 (صرفاً بریانی جهت ناهار)    اجاره ثابت یا درصدی از فروش هر کدام در هر ماه بیشتر باشد – واگذاری دو ساله به شرط تایید هتل در پایان سال اول    800،000،000

2    تجدید نوبت اول مناقصه عمومی نگهداری و پشتیبانی آسانسورهای هتل    نگهداری و پشتیبانی یکساله    200،000،000

3    مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی

 آهن آلات واموال اسقاطی    فروش براساس نرخ کارشناسی    100،000،000

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در تجدید نوبت اول مناقصه و مزایدات فوق از تاریخ 1401/06/29 تا تاریخ 1401/06/18 در ساعات اداری 9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت – هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز  چهارشنبه مورخ 1401/07/20 می باشد.

حضور متقاضیان جهت ردیف شماره 3و1  مزایدات الزامی می باشد.

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.