آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان ( سهامي عام ) به شماره ثبت 852 و شناسه ملی 10260145470

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (سهامی عام ) به شماره ثبت 852 دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت 11/30 روز چهارشنبه مورخ 1401/08/25  در محل شرکت واقع در اصفهان، بلوار ملت، هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :  
1-    تغییر ماده 19 اساسنامه شرکت
2-    سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.


       هيئت مديره شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان ( سهامي عام )